Osnovni podaci o firmi

Naziv preduzeća: Eurocom international d.o.o.
Adresa: Batajnički drum 211B, 11180 Beograd

Matični broj: 17485326

PIB: 102895435

Web adresa: www.eurocom-bg.rs

Kontakt telefon: 011 4155-000

Fax: 011 4155-006

E-mail: office@eurocom-bg.rs

Opšti uslovi online kupovine WebShop b2b: Eurocom International d.o.o.
Svrha ovih Uslova je da se jasno definišu uslovi prodaje između prodavca i njegovih kupaca. Prema ugovoru, pod kupcem se podrazumeva svako pravno lice (tj. Fizičko lice) koje je obavila kupovine na sajtu online prodavnice B2B Eurocom.
Online kupovina Eurocom b2b prodavnica je online prodavnica kojom upravlja Eurocom International d.o.o., Batajnički drum 211B, Zemun.
Sledeći termini i uslovi važe za sve isporuke koje nudi Prodavac Eurocom International D.O.O .. Reference kupaca o sopstvenim standardima ili uslovima prodaje ne mogu biti ignorisani.

Registracija klijenta
Kupac može tražiti registraciju preko online formulara ili e-maila, ali takođe može upotrebiti automatski formular za registraciju na stranici. Registrovani korisnici imaju mogućnost da preispitaju i promene većinu detalja o svom nalogu i pregledaju prethodne kupovine.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Kontakt podaci – korisnički servis

Kontaktirajte nas – Za bilo kakva pitanja u vezi sa korišćenjem naših proizvoda i usluga, ovo su načini kako možemo da budemo u kontaktu.

Telefon: 060/351 27 51

E-mail: info@watermanolovke.rs

Online katalog
Generalno, prodajni katalog proizvoda je dostupan svim korisnicima, ali je za korišćenje neophodna registraciju/prijava. Online katalog nudi pregled prodajnog programa. Proizvodi su raspoređeni u grupe (kategorije, podkategorije), te su prikazani po imenu, proizvođaču, i opisu sa fotografijama. Kupci mogu videti u katalogu proizvoda dogovorene cene i uslove. Takođe, kupci mogu videti i druge proizvoda po redovnoj ceni ili bez cene. Za proizvode koji nemaju cenu, kupci mogu poslati upit e-mailom i dobiti cenu za željeni proizvod.

Isporuke
Registrovani korisnici mogu dodati proizvode u korpu i izvršiti poručivanje. Kupovinu je moguće ubrzati korišćenjem liste popularnih proizvoda, koje svaki korisnik može sebi da postavlja i uređuje. Nakon poručivanja, svaki korisnik prima e-mejl obaveštenje odnosno potvrdu. Pre nego što se potvrdi porudžbinu, kupac bira adresu isporuke. Adrese klijenta se mogu uneti ranije, a onda pre potvrđivanja samo izabrati odgovarajuću adresu iz liste sačuvanih. Kompanija Eurocom vodi računa o proizvodima koje šalje (isporučuje) brzom poštom.

Vreme isporuke
Procenjeno vreme isporuke zavisi od proizvoda. Dostupnost proivoda je naznačena na sajtu. Moguće je produženje roka isporuke, o čemu će kupci biti posebno obavešteni.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Eurocom International d.o.o. vrši isporuku na teritoriji cele Srbije u saradnji sa kurirskom službom City Express. Za porudžbine čiji je iznos preko 6.000,00 dinara, isporuka je besplatna, Eurocom Interational d.o.o. zadržava pravo da naplati isporuku, a cena će biti vidno označena prilikom kupovine u korpi.

Isporuka porudžbenica ispod navedenog iznosa se naplacuje 400 RSD. Procenjeno vreme isporuke zavisi od proizvoda. Dostupnost proizvoda je naznačena na sajtu. Moguće je produženje roka isporuke, o čemu će kupci biti posebno obavešteni.

Politika reklamacija

U skladu sa odredbama zakona, potrošač ima pravo na reklamaciju u roku od 8 dana. Kupac je dužan da da odmah obavesti prodavca, da raskine ugovor i vrati robu robu na adresu kompanije Eurocom International d.o.o.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Naše procedure za zaštitu podataka u skladu sa srpskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Kupac je saglasan da je prodavac može da obradi informacije o kupcu u vezi sa transakcijom, osim onih koji su poverljivi. Prodavac koristi e-mail adresu klijenta samo da obavesti kupca o transakcijama ili (ako je kupac saglasan) za biltene, promocije i slično. Prodavac neće deliti lične informacije o klijentima trećim licima. Izuzetno, ovo može biti učinjeno ili na zahtev ili ako posao zahteva (npr. namirenja potraživanja). Klijent mora da bude informisan i u mogućnosti da ispravi ili briše svoje lične podatke iz evidencije prodavca, osim u slučajevima kada su podaci potrebni prodavc zbog fiskalnih razloga, ili legitimnih zahteva državnih organa.

Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

„Eurocom International d.o.o.“ je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, „Eurocom International d.o.o.“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem kontakt telefona 060/3512-751 ili nam pošaljite e-mail na peakshop@peaksport.rs  sa sledećim podacima: broj računa/otpremnice, broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Čim dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

*Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Ostalo

Pored ovih prodajnih uslova, u odnosima između stranaka se primenjuje postojeći propis koji regulišu ovu oblast. Bilo kakvi sporovi koji nastanu iz transakcija zaključenih pod ovim uslovima prodaje će biti rešeni prvenstveno na sporazumno. Inače, za sporove je nadležan sud u sedištu prodavca i Zakon Republike Srbije.
U slučaju da jedna ili više od gore navedenih odredbi postanu nevažeće, one ne mogu da utiču na valjanost ostalih odredbi. Stranke će pokušati da nevažeće odredbe zamene sa važećima, koje najbliže odgovaraju odredbama koje su važile u trenutku sklapanja ugovora.

 

Na osnovu čl.15 i ostalih odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (»Službeni glasnik RS« 87/2018; u daljem tekstu :ZAKON)  direktor »EUROCOM INTERNATIONAL« d.o.o. Beograd, Zemun, Batajnički drum br.211b, (U daljem tekstu: RUKOVALAC) dana 30.08.2019.godine, doneo je

 

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 Ovo obaveštenje se donosi radi informisanja svih kupaca, klijenata i drugih lica budućih potencijalnih saradnika (u daljem tekstu:KLIJENTI) sa uslovima prikupljanja, obrade podataka o ličnosti i o pristanku na obradu istih, od „EUROCOM INTERNATIONAL“d.o.o. a koji se odnose na

Ime i prezime;

E-mejl adresu;

Broj telefona;

Fax;

Poštansku adresu (ulicu i broj, broj pošte i mesto)

i svaki drugi podatak koji je klijent dobrovoljno dao.

Davanjem navedenih podataka klijenti potvrdjuju da su dali svoj pristanak i da su saglasni da rukovalac može obrađivati te podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim odredbama zakonima.

Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ih je klijent dao dobrovoljno prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje robe, reklamnog materijala ili na drugi sličan način.

Svrha prikupljanja podataka jeste ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da se klijenti obaveste o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje ih interesuju u vezi sa robom i uslugama iz asortimana „Eurocom international“ d.o.o. kao i radi ostvarivanja njihovih prava vezano za kupljene proizvode i pružene usluge.

Davanjem podataka o ličnosti klijent daje svoj pristanak da „Eurocom international“ d.o.o. iste može koristiti za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim kupoprodajnim poslovima sa klijentom, uz dostavljanje ponuda za proizvode i usluge, akcije

istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti klijent daje i saglasnost da se isti mogu obrađivati i prosleđivati poslovnim partnerima sa kojima „Eurocom international“ d.o.o. kao rukovalac sarađuje (računovođe, programeri, serviseri opreme ) a sve u u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju roba i izvršenih usluga.

Podaci o ličnosti za koje je klijent dao pristanak, će se obrađivati i čuvati sve dok postoji saglanost za to, shodno zakonskim odredbama, sve do eventualnog opoziva iste.

Rukovalac će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka i to automatski, poluautomatski ili na drugi način.

Klijent pristanak i datu saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje podataka o njegovoj ličnosti može opozvati u svakom trenutku. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

-fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se vrši bez zakonskog ovlašćenja;

-se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

-svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

-je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

-je način obrade nedozvoljen;

-je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

-su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

-je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Klijent ima pravo da zahteva da bude obavešten o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose, pravo da zahteva njihovu kopiju, kao i pravo da zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, prekid i obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka se odnosi kada svrha obrade nije jasno određena, ili je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu; je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; je način obrade nedozvoljen; podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; kada je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; kada se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

Podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i biće zaštićeni u skladu sa zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Popunjavanjem podataka na ovom obaveštenju i potpisom daje se pristanak za njihovu obradu.

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane rukovaoca, kontakti su sledeći:

 

Tel: 011/4155000

E-mail:  office@eurocom-bg.rs